Ettekanne: Kuidas välistada hangetes subjektiivsust

Advokaadibüroo Glimstedt partner ja vandeadvokaat Priit Lätt rääkis Hangete konverentsil teemal "Objektiivne vs subjektiivne hindamine. Kuidas välistada subjektiivsust?".

HANKIJA VALIKUVÕIMALUSED (JA LINNALEGENDID)

Majanduslikult soodsaim pakkumus või Madalaima hinnaga pakkumus
NB! Madalaima hinnaga pakkumuse alusel võib hankija sõlmida hankelepingu vaid siis, kui pakkumuse majanduslik soodsus hankija jaoks sõltub üksnes pakkumuse hinnast ja kõik muud tulevase hankelepingu tingimused, sealhulgas hankelepingu esemega seotud kriteeriumid, on HD-des ammendavalt määratletud.

PAKKUMUSTE HINDAMINE

Olulisemad seisukohad vaidlustuspraktikas:
* Hankijal on kohustus arvestada hindamisel ainult HT-s või HD-des esitatud hindamiskriteeriume ning see hõlmab muuhulgas kohustust viia hindamine läbi HT-s/HD-des kehtestatud reegleid järgides.
* Kui hankija otsustab välja selgitada majanduslikult soodsaima pakkumuse, siis saab see toimuda vaid selliste hindamiskriteeriumite kaudu, mis on seotud sõlmitava hankelepingu esemega ja näitavad pakkumuse majanduslikku soodsust ning isegi kui neid ei ole vaidlustatud. Hankelepingu esemega seotud pakkumuste hindamise kriteeriumide näitliku loetelu annab RHS § 31 lg 4.
* See, kas ja kuidas pakkuja on suuteline hankelepingut täitma, on pakkujate kvalifitseerimise, mitte pakkumuse hindamise küsimus - sobivate pakkujate esitatud ja nõuetele vastavate pakkumuste hindamisel valitakse välja parim pakkumus, mitte parima pakkuja pakkumus.
* Hindamissüsteem tervikuna peab tagama selle, et pakkumustele omistatavad punktid oleksid omistatud läbipaistvalt, kontrollitavalt ja õigesti.
Hankija põhjendamiskohustusel oluline tähtsus.

ELUST ENESEST – HINDAMISKRITEERIUMI NÄIDE

Hankija lähtub majanduslikult soodsaima pakkumuse väljaselgitamisel muuhulgas ka ekspertkomisjoni hinnangust (40 p) – ekspert hindab eseme kvaliteeti, kusjuures kvaliteedi hindamisel arvestatakse:
* kõlaomadusi,
* mängumugavust,
* materjalide ja töö kvaliteeti ning
* instrumendi perspektiivsust nii kõlaliselt kui ka materiaalselt.

KVALITEET KUI HINDAMISKRITEERIUM
Suutlikkus täita hankelepingut võib olla pakkumuse hindamise küsimus:
Kohtute arvates bussiliinivedu, kus ei toimu streike või töösulge, on ilmselgelt kvaliteetsem bussiliiniveost, kus streigid või töösulud toimuvad või võivad toimuda. Kollektiivlepingu olemasolu on üheks asjaoluks, mis vähendab streigi või töösulu toimumise tõenäosust märkimisväärselt ja mida saab seega hinnata kvaliteetsema teenuse ühe kriteeriumina.
Seega on kollektiivlepingu olemasolu lubatavaks pakkumuse hindamise kriteeriumiks RHS § 31 lg 4 mõttes, kuna võimaldab hinnata pakutava teenuse kvaliteeti.

TULEVIK - OLULISEMAD MUUDATUSED
* Madalaima hinna asemel jääb vaid majandusliku soodsuse hindamiskriteerium.
AGA: hind või kulu on nüüd toodud majandusliku soodsuse kriteeriumi alla ning hankija võib ikkagi valida üksnes hinna!

* Eduka pakkumuse välja selgitamisel saab arvesse võtta kogu elutsükli kulusid (nn olelusringi kulusid, sh kasutamise, hooldamise ja keskkonnaga seotud ning kasutamisjärgseid kulusid), et soodustada kestlikumate ja/või parema väärtusega hanketulemuste saavutamist, mis võivad pikas perspektiivis raha kokku hoida, kuid kõrgemat alginvesteeringut nõuda.
Tegemist on kulutõhususe valikukriteeriumi ühe konkreetse näitega.

* Lisaks on võimalik hinnata pakkuja meeskonda või võtmespetsialisti – „lepingut täitma määratavate töötajate töökorraldus, kvalifikatsioon ja kogemus, kui töötajate kvalifikatsioon võib oluliselt mõjutada lepingu täitmise kvaliteeti“
Täna on see mõeldav väga-väga erandlikel juhtudel - kui hankelepingu esemeks ongi vastava spetsialisti või eksperdi isiklik sooritus ning see sooritus seisneb hinnatavate teadmiste ja kogemuste vahetus panustamises. Hankelepingu tähtaegne ja muul viisil nõuetekohane täitmine ei ole diferentseeritav väärtus, hankelepingut kas täidetakse nõuetekohaselt või ei täideta. Ei ole võimalik, et kogenum spetsialist täidab lepingut nõuetekohasemalt kui teine spetsialist, kes seda samuti nõuetekohaselt teeb. Hankelepingu nõuetekohase täitmise võime tuleb hankijal tuvastada pakkujate kvalifikatsiooni kontrollimise kaudu ja nõuetekohasus sisustada hankelepingu tingimustes läbi HD-de.
Avaliku sektori hankijad, kes seda võimalust kasutavad, peaksid sobivate lepinguliste vahenditega tagama, et lepingut täitma määratud töötajad vastavad tegelikult ette nähtud kvaliteedinõuetele, ja et need töötajad võib asendada vaid avaliku sektori hankija nõusolekul, kes teeb kindlaks, et asendustöötajatel on samaväärse tasemega kvalifikatsioon.

SUBJEKTIIVUSE VÄHENDAMISE TÄIENDAVAD MEETMED

* Riigihangete ettevalmistamise kvaliteet – tehniline dialoog turuosalistega
* Koostöö erialaliitudega – sisend parimateks praktikateks hindamiskriteeriumide osas
* Juhendite koostamine
* Rohkem läbipaistvust hindamisotsuste teatavakstegemisel
* Last but not least - Vaidlustuskomisjon (VAKO) ehk rahandusministeeriumi juures asuv sõltumatu üksus ja kontroll


Osale arutelus

Ehitus­uudised.ee toetajad:

Seotud lood

VIGA

Meil on tehnilised probleemid. Katsume need kiirelt lahendada. Vabandame!

Palun kliki mõne aja pärast uuesti: www.aripaev.ee

Kuniks veebileht ei avane, on meil pakkuda teisi tooteid:

Infopank Äripäeva käsiraamatud Äripäeva Akadeemia Äripäeva Raamatuklubi Äripäeva veebipood

"; content = content.replace("Path not found","").replace("Permission denied","").replace(//g, ""); content = JSON.parse(content); var utmLink = "?utm_source=http://www.ehitusuudised.ee&utm_medium=KuumadLood"; // ReadNext block var ReadNext = (function () { var $readNextBar = $(".js-read-next"), $readNextItems = $readNextBar.find(".js-read-next__items"), $readNextItemsContainer = $readNextBar.find(".js-read-next__container"), contentSelector = ".article-content", width = 0, height = 0, mostReadArticles = [], unreadArticles = [], currentElement = 0, numberOfElements = 24, numberOnPage = 4, maxAvailable = 24, showFirstUnlockedArticles = 2, showSecondLockedArticles = 2, mobileSlideWidthSeen = 110, alreadyScrolling = false, currentTransition = 0, animationDuration = 600 var init = function () { // Create click handlers _setNextButtonClickHandler(); _setPrevButtonClickhandler(); _bindWidthCalculation(); ReadNext.showRecommendations(); }; var showRecommendations = function () { _calculateWidth(); $readNextItems.css("width",width); if (window.innerWidth < 768) { numberOnPage = 2; maxAvailable = 20; } else { numberOnPage = 4; maxAvailable = 20; } var readArticleIds = _getReadArticles(); unreadArticles = _.chain(mostReadArticles) .filter(function (article) { return !_.contains(readArticleIds, article.id); }) .first(maxAvailable) .value(); numberOfElements = unreadArticles.length; if (unreadArticles.length > 0) { _reaarrangeArticles(); _initElements(); _showBar(); _miscOperations(); } }; /** * If article is not too old to be in most-read box and is not already read, * add it"s id to cookie */ var addToReadArticles = function (id, date) { var readArticleIds = _getReadArticles(); if (readArticleIds.length > 64) { readArticleIds = _purgeOldIds(readArticleIds); } var readArticles = readArticleIds.join(","); if (!_isTooOld(date) && readArticles.indexOf(id) < 0) { readArticles = (readArticles.length > 0) ? readArticles + "," + id : id; createCookie("readArticles", readArticles, 2, "/", null); } }; var setArticles = function (arr) { mostReadArticles = arr; }; var isHidden = function () { var style = window.getComputedStyle($readNextBar[0]); return (style.display === 'none'); }; var _showBar = function () { $readNextBar.fadeIn(500); _detectSwipe($readNextBar, _swipeToDir); }; var _showNextPage = function () { if(alreadyScrolling) { return; } currentTransition--; alreadyScrolling = true; var $prev = $(".js-read-next__items__prev"); var $curr = $(".js-read-next__items__current"); var $next = $(".js-read-next__items__next"); $readNextItems.css({ "transform": "translate("+(currentTransition * 100)+"%)", "transition-duration": animationDuration+"ms" }); setTimeout(function() { $prev.remove(); $curr.removeClass("js-read-next__items__current").addClass("js-read-next__items__prev"); $next.removeClass("js-read-next__items__next").addClass("js-read-next__items__current"); _addNextElements((-currentTransition + 1 ) * 100 ); $readNextItems.css("transition-duration","0ms"); }, animationDuration); currentElement += numberOnPage; while(currentElement >= numberOfElements) { currentElement = (currentElement >= numberOfElements) ? (currentElement - numberOfElements) : currentElement; } _miscOperations(); }; var _showPrevPage = function () { if(alreadyScrolling) { return; } currentTransition++; alreadyScrolling = true; var $prev = $(".js-read-next__items__prev"); var $curr = $(".js-read-next__items__current"); var $next = $(".js-read-next__items__next"); $readNextItems.css({ "transform": "translate("+(currentTransition * 100)+"%)", "transition-duration": animationDuration+"ms" }); setTimeout(function() { $next.remove(); $curr.removeClass("js-read-next__items__current").addClass("js-read-next__items__next"); $prev.removeClass("js-read-next__items__prev").addClass("js-read-next__items__current"); _addPrevElements((-currentTransition - 1 ) * 100 ); $readNextItems.css("transition-duration","0ms"); }, animationDuration); currentElement -= numberOnPage; while(currentElement < 0) { currentElement = (currentElement < 0) ? (numberOfElements + currentElement) : currentElement; } _miscOperations(); }; var _miscOperations = function () { //calc the container height so it would not block the content $(".js-read-next__item").each(function() { var item = $(this); var elementHeight = item.height(); if(elementHeight > height) { height = elementHeight; $readNextItemsContainer.css("height", height); } //adding utm tags var a = item.find(".js-article-exit"); a.attr("href", a.attr("href") + utmLink); }); setTimeout(function() { //after animation enable navigation alreadyScrolling = false; }, animationDuration); }; var _initElements = function () { alreadyScrolling = true; $readNextItems.append(_getElements(0, numberOnPage).addClass("js-read-next__items__current")); _addPrevElements(-100, -numberOnPage); _addNextElements(100, numberOnPage); currentElement = 2 * numberOnPage - 1; while(currentElement >= numberOfElements) { currentElement = (currentElement >= numberOfElements) ? (currentElement - numberOfElements) : currentElement; } alreadyScrolling = false; }; var _addPrevElements = function (transition, elementIndex) { var firstElement = currentElement - 3 * numberOnPage; if(typeof elementIndex !== "undefined") { firstElement = elementIndex; } while(firstElement < 0) { firstElement = (firstElement < 0) ? (numberOfElements + firstElement) : firstElement; } var items = _getElements(firstElement, numberOnPage).addClass("js-read-next__items__prev").css("transform","translate("+transition+"%)"); $readNextItems.append(items); }; var _addNextElements = function (transition, elementIndex) { var firstElement = currentElement + 1; if(typeof elementIndex !== "undefined") { firstElement = elementIndex; } while(currentElement >= numberOfElements) { firstElement = (firstElement >= numberOfElements) ? (firstElement - numberOfElements) : firstElement; } var items = _getElements(firstElement, numberOnPage).addClass("js-read-next__items__next").css("transform","translate("+transition+"%)"); $readNextItems.append(items); }; var _addToHtml = function ($container, data) { var html = ''; $container.html($container.html() + html); }; var _getElements = function (firstElement, numberToTake) { var $itemGroup = $(''); var elementIndex = firstElement; for (var i = numberToTake; i > 0; i--) { if(elementIndex >= numberOfElements) { elementIndex = 0; } _addToHtml($itemGroup, unreadArticles[elementIndex]); elementIndex++; } return $itemGroup; }; var _bindWidthCalculation = function () { $(window).on("resize.readNext", function(){ _redefineElementWidth(); }) }; var _redefineElementWidth = function () { _calculateWidth(); $readNextBar.find(".js-read-next__items__group").css("width",width); $readNextItems.css("width",width); }; var _calculateWidth = function () { width = $readNextBar.width(); if(window.innerWidth < 768) { var padding = parseInt($readNextItemsContainer.css("padding-right")) + parseInt($readNextItemsContainer.css("padding-left")); width = window.innerWidth - padding; } }; // Article management var _getReadArticles = function () { var readArticles = decodeURIComponent(getCookie("readArticles")); var readArr = readArticles !== "null" ? readArticles.split(",") : []; return _.map(readArr, function (val) { return parseInt(val); }); }; var _purgeOldIds = function (readArticleIds) { // convert ids to integers in case they are given as strings readArticleIds = _.map(readArticleIds, function (val) { return parseInt(val); }); // get article id"s from most-read box var mostReadIds = _.pluck(mostReadArticles, "id"); return _.intersection(mostReadIds, readArticleIds); }; // Article is too old if it's date is set more than 2 days ago var _isTooOld = function (date) { var y = parseInt(date.substr(0, 4)), m = parseInt(date.substr(4, 2)) - 1, d = parseInt(date.substr(6, 2)); var expireDate = new Date(y, m, d); expireDate.setDate(expireDate.getDate() + 2); var now = new Date().setHours(0, 0, 0, 0); return expireDate < now; }; var _reaarrangeArticles = function() { var unlockedArticleCount = 0; var lockedArticlesCount = 0; for (var i = 0; i < unreadArticles.length; i++) { var article = unreadArticles[i]; if (article.lockID === "" && unlockedArticleCount < showFirstUnlockedArticles ) { unreadArticles.splice(i,1); unreadArticles.splice(unlockedArticleCount, 0, article); unlockedArticleCount++; } else if (article.lockID !== "" && lockedArticlesCount < showSecondLockedArticles) { unreadArticles.splice(i,1); unreadArticles.splice(unlockedArticleCount + lockedArticlesCount, 0, article); lockedArticlesCount++; } else if(lockedArticlesCount >= showSecondLockedArticles && unlockedArticleCount >= showFirstUnlockedArticles) { break; } } }; // Bar visibility var _getArticleContentHeight = function () { var contentParts = $(contentSelector); var contentHeight = 0; _.each(contentParts, function (content) { var height = $(content).height(); contentHeight += height; }); return contentHeight; }; var _getArticleDistanceFromTop = function () { var $firstArticlePart = $($(contentSelector)[0]); return $firstArticlePart.offset().top; }; var _getShowBarOffset = function () { var articleContentHeight = _getArticleContentHeight(), articleOffset = _getArticleDistanceFromTop(), windowHeight = $(window).height(); return articleOffset + (2 / 3 * articleContentHeight) - windowHeight; }; // Click handlers var _setNextButtonClickHandler = function () { $(document).on("click", ".js-read-next__next", _showNextPage); }; var _setPrevButtonClickhandler = function () { $(document).on("click", ".js-read-next__prev", _showPrevPage); }; var _swipeToDir = function (dir) { if (dir === "l") { _showNextPage(); } else if (dir === "r") { _showPrevPage(); } }; var _detectSwipe = function (ele,func) { var swipe = { x: 0, x1: 0, xMin:30 }; var dir = ""; var currTranInPx = width * currentTransition; ele.bind('touchstart', function(e){ var t = e.originalEvent.touches[0]; swipe.x = t.screenX; currTranInPx = width * currentTransition; }) ele.bind('touchmove', function(e){ e.preventDefault(); var t = e.originalEvent.touches[0]; swipe.x1 = t.screenX; if(swipe.x1 === 0 || alreadyScrolling) { return; } var diff = swipe.x - swipe.x1; diff = (diff > width) ? width : diff; diff = (diff < -width) ? (-width) : diff; var calculatedTransform = currTranInPx - diff; $readNextItems.css("transform","translate("+calculatedTransform+"px)"); }) ele.bind('touchend', function(e){ if (swipe.x1 === 0 || alreadyScrolling) { return; } if ((swipe.x - swipe.x1) >= swipe.xMin) { dir = "l"; } else if ((swipe.x1 - swipe.x) >= swipe.xMin) { dir = "r"; } if (dir !== "") { if(typeof func == 'function') func(dir); } else { $readNextItems.css("transform","translate("+currTranInPx+"px)"); } dir = ""; swipe.x = 0; swipe.x1 = 0; }) }; return { showRecommendations: showRecommendations, addToReadArticles: addToReadArticles, init: init, setArticles: setArticles, isHidden: isHidden }; })(); ReadNext.setArticles(content); ReadNext.init();

Jälgi ehitusuudiseid sotsiaalmeedias:

RSS

Ehitus­uudised.ee toetajad:

Käsi­raamatud ehitus­spetsialistile

Valdkonna tööpakkumised

M-Partner HR otsib PROJEKTEERIMISE NOOREMPROJEKTIJUHTI

M-Partner HR OÜ

13. veebruar 2017

Ehituse erilehed